• Przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

      27.02.2024

      Czas pomyśleć o pierwszej klasie. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do klas I na rok szk. 2024/2025.

      Szanowni Rodzice,

      W roku szkolnym 2024/2025 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2017 rokuNa wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2018, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

      ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO

      Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica.

      Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola otrzymają niezbędne druki za pośrednictwem wychowawców przedszkolnych.

      Wszystkie dzieci zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły są przyjmowane bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - wystarczy dostarczyć do sekretariatu szkoły zgłoszenie.

      Druk zgłoszenia dziecka dostępny jest również TUTAJ.

       

      Dzieci zamieszkujące poza obwodem naszej szkoły przyjmowane są w procesie rekrutacji na wniosek rodziców, złożony w dn. od 18 marca 2024 r. do 1 kwietnia 2024 r., do godziny 15:00

      Druk wniosku o przyjęcie dziecka dostępny jest TUTAJ

       

      Ze względów organizacyjnych prosimy o niezwlekanie ze zgłoszeniami.

       

       

     • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

      27.02.2024

      Rusza rekrutacja do gminnych przedszkoli. Zapraszamy na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ w celu zapoznania się ze szczegółami.

      Rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych koordynuje Burmistrz Radzymina.

       

      Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 6 marca 2024 r. (od godz. 12:00) do 27 marca 2024 r. (do godz. 12:00), zaś wstępne informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są dostępne na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji zamieszczonym poniżej.

      Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

      UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

      KONTYNUACJA

      Dzieci,  które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dniach 27 lutego - 5 marca 2024 roku, złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji (deklaracja dostępna u wychowawców).

      REKRUTACJA

      Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2018), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

      Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2018) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

      Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

      RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2024 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

      1. Wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
      2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
      3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
      4. od dnia 6 marca 2024 (od godz. 12:00)  do dnia  26 marca 2024 (do godziny 12:00),w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
      5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
      6. najpóźniej do dnia 25 marca 2024 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
      7. w dniu 19 kwietnia 2024 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
      8. do dnia 25 kwietnia 2024 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
      9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

      HARMONOGRAM

      Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych będzie się odbywać w oparciu o następujący harmonogram wynikający z Zarządzenia Nr 0050.12.2024 Burmistrza Radzymina z dnia 31 stycznia 2024 r.

       

      1. Etap kontynuacji

      27.02.2024 - 05.03.2024 do godz. 12:00 - składanie deklaracji kontynuacji:

       

      2. Rekrutacja zasadnicza

      06.03.2024 od godz. 12:00 - 27.03.2024 do godz. 16:00 (rejestracja w systemie tylkodo godz. 12:00)

      Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

      Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

       

      19.04.2024 godz. 15:00 - Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu zasadniczym.

       

      19.04.2024 po godz. 15:00 do 25.04.2024do godz. 16:00 - Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

       

      26.04.2024 godz. 15:00 - Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

       

      3. Rekrutacja uzupełniająca

       

      13.05.2024 - Publikacja w systemie wykazu wolnych miejsc.

       

      14.05.2024 od godz. 12:00 - 29.05.2024 do godz. 16:00 (rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00)

      Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

      Składanie w przedszkolach lub szkołach prowadzących oddziały przedszkolne wypełnionych, podpisanych wniosków.

       

      14.06.2024 godz. 15:00 - Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

       

      14.06.2024 po godz. 15:00 - 20.06.2024 do godz. 15:00 - Potwierdzanie woli przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

       

      21.06.2024 godz. 15:00 - Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

       

      28.06.2024 - Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

       

      KRYTERIA REKRUTACJI

      O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

      Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 z późn. zm.), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

      • Wielodzietność rodziny kandydata.
      • Niepełnosprawność kandydata.
      • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
      • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
      • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
      • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
      • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      Kryteria samorządowe – wynikające z Uchwały nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r.

      • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin.
      • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
      • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
      • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
      • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
      • Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci.

      POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

      Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą zaznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/.

     • Święto Szkoły 2024

      19.02.2024

      14 lutego to ważna data w życiu naszej szkoły. Co roku obchodzimy tego dnia Święto Szkoły. Dzień ten ustalono na pamiątkę wydarzeń sprzed 82 lat. 14 lutego 1943 roku to data, gdy rozkazem Naczelnego Wodza, Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) został przekształcony w Armię Krajową (AK). Jak powiedziała na tegorocznej uroczystości przewodnicząca RM Radzymin pani Elżbieta Darka 14 lutego to symboliczne urodziny AK. 

      Obchody Święta Szkoły rozpoczęliśmy od zajęć tematycznych. Klasy 1-3 uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na podstawie materiałów z projektu BohaterON, zastanawiali się, co oznacza BOHATEREM BYĆ KIEDYŚ I DZIŚ, oglądali spektakl teatralny NIEBAJKA O POWSTANIU WARSZAWSKIM, słuchali powstańczych piosenek. 

      Starsi uczniowie wzięli udział w zajęciach pt. Mały” roznosiciel lub Iskra nadziei, a siódmoklasiści wysłuchali wspomnień uczestników powstania i ich najbliższych, pracując zgodnie ze scenariuszem “Uparte serce tego miasta – warszawiacy i ich miasto oczami reporterów. Uczniowie klas ósmych poznali filmową opowieść o “Akcji pod Arsenałem, następnie wzięli udział w quizie wiedzy. 

      Uczniowie mieli również możliwość wzięcia udział w planszowisku historycznym, warsztatach rękodzielniczych lub zajęciach bibliotecznych. 

      Od godziny 9.00 na terenie naszej szkoły odbywał się Gminny Konkurs Historyczny “Armia Krajowa w Powstaniu Warszawskim” organizowany przez naszą placówkę pod patronatem Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego. W konkursie wzięło udział 8 trzyosobowych drużyn ze szkół prowadzonych przez Gminę Radzymin.

      Uczniowie, pracując w trzyosobowych drużynach zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi wiedzę historyczną oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, spostrzegawczość, koordynacji.

      Kolejne stacje prowadziły przez następujące zadania:

      1. Akcje akowskie

      2. Opaska z Powstania

      3. Konspiratorzy AK

      4. Układanka z Powstania

      5. Krzyżówka

      6. Pierwsza pomoc

      7. Quiz o Powstaniu Warszawskim

      Uczestnicy musieli się zatem zmierzyć z pytaniami teoretycznymi i praktycznymi. Poza wiedzą o Armii Krajowej trzeba było się wykazać spostrzegawczością, umiejętnościami z zakresu szycia i udzielania pierwszej pomocy. 

      O godzinie 12.00 rozpoczął się uroczysty apel rocznicowy, na którym gościliśmy m.in. panią Elżbietę Darkę - przewodniczącą RM w Radzyminie, pana Krzysztofa Dobrzynieckiego - zastępcę burmistrza Radzymina, pana Krzysztofa Czubę - kierownika BO UMiG Radzymin oraz członków ŚZŻAK okręgu “Rajski Ptak” i Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, pana Władysława Kolatorskiego - opiekuna Międzyszkolnego Klubu Historycznego Im. AK Ziemi Radzymińskiej. Miło nam było również gościć dyrektorów radzymińskich szkół. 

      Apel rozpoczął wzruszający program słowno-muzyczny. Uczniowie za pomocą słów, gestów i muzyki opowiedzieli nam losy żołnierzy Armii Krajowej, którzy po pożegnaniu z domem ruszali w bój o wolność Ojczyzny. 

      Po przemówieniach zaproszonych gości odbyło się ogłoszenie wyników konkursu “Armia Krajowa w Powstaniu Warszawskim” i rozdanie nagród. W konkursie zwyciężyła drużyna z naszej szkoły, II miejsce zajęci uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie. Trzecie miejsce zajęła drużyna z ZSP w Ciemnem. 

      Tegorocznym obchodom Święta Szkoły i 82. Rocznicy powołania AK towarzyszy motyw opaski powstańczej. Nasi uczniowie wykonali własne opaski na warsztatach rękodzielniczych, uszycie opaski było jednym z zadań konkursowych, opaska znajduje się w logo tegorocznego konkursu historycznego. W ten sposób odwołujemy się do jednego z symboli Armii Krajowej, ważnego szczególnie w dniach powstania warszawskiego. 

      Większość żołnierzy AK w dniu wybuchu powstania nie miała mundurów. Dla dowódców oczywiste było, że trzeba wprowadzić jakieś oznaki dla żołnierzy, dlatego jeszcze przed wybuchem powstania wystosowali instrukcje, by w przypadku braku mundurów na ubrania cywilne nakładane były opaski szerokości 10 centymetrów, biało-czerwone, na środku miał być napis zrobiony czarną farbą WP, czyli Wojsko Polskie. 11 sierpnia 1944 roku komendant Okręgu Warszawa Armii Krajowej pułkownik Antoni Chruściel "Monter" polecił, by na opasce pomiędzy literami WP znalazł się orzeł, a poniżej niego  numer oddziału. 

      Powstanie planowane na kilka dni upadło 3 października.  W ciągu 63 dni samotnej walki poległo ok. 18 000 powstańców, ok. 25 000 odniosło rany. Powstanie Warszawskie to kulminacja chwały i tragedii Armii Krajowej. – Armii państwa i narodu, który nie uznał się za pokonanego i walczył mężnie i ofiarnie wbrew wszystkiemu i wszystkim. 

      Po zakończeniu wojny żołnierze AK byli prześladowani i szykanowani przez władzę PRL. Wielu z nich zostało skazanych na niesprawiedliwe wyroki, w tym także karę śmierci. 

      Do dziś biało-czerwona opaska jest symbolem ich determinacji, niezłomnego ducha i patriotyzmu. 

      Aby uczcić pamięć o bohaterach Armii Krajowej złożyliśmy również kwiaty i zapaliliśmy symboliczne znicze na pomniku ku czci żołnieży AK okręgu "Rajski Ptak".

      Wieczorem poczet sztandarowy oraz delegacja naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminie. Podczas Mszy św. modliliśmy się w intencji śp. ppor. Ryszarda Zachejia ps. „Sędziwoj” i wszystkich Żołnierzy Armii Krajowej z Obwodu „Rajski Ptak”. Koncelebrował ją ks. prałat Krzysztof Ziółkowski, proboszcz Parafii pw. Świętego Jana Pawła II.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tego wyjątkowego dnia. Szczególne podziekowania kierujemy do pana burmistrza Krzysztofa Chacińskiego za objęcie patronatem naszego konkursu.

      Dziękujemy nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie konkursu oraz apelu rocznicowego: pani Małgorzacie Milewskiej, panu Robertowi Kolaszy, pani Katarzynie Świerżewskiej, Kindze Godlewskiej, Edycie Rudy, Annie Waszczeniuk, Sylwii Gajewskiej, Paulinie Tarach oraz państwu Monice i Zdzisławowi Dąbrowskim za wsparcie techniczne.

      Gorąco dziękujemy też wszystkim uczniom, którzy poświęcili swój czas i talent, by uczcić bohaterów AK.