• Harmonogram rekrutacji

   • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2020/2021

     

    Szczegółowy zmieniony harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 dostępny jest do pobrania w pliku pdf poniżej:

    Do pobrania - zmiana harmonogramu rekrutacji

     

     

    Burmistrz Radzymina koordynuje rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które działają w szkołach, dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy. Miejsca dla dzieci są przewidziane w:

    • przedszkolach samorządowych
    • szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
    • przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.
     
    Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 12 marca 2020 r. (od godz. 12:00) do 25 marca 2020 r. (do godz. 12:00), zaś szczegółowe informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będą dostępna na stronie https://radzymin.rekrutacje.edu.pl/ od dn. 2 marca 2020 r. Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji zamieszczonym poniżej.
     
    Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w  Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.
     
    UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
     
     
    REKRUTACJA
     
    Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2014), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 
     
    Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2014) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
     
    Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną, Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.
     
    Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.
     
    RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2020 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:
     
    1)     2 marca 2020 r. wejść na stronę  https://radzymin.rekrutacje.edu.pl/  i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
     
    2)     podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
     
    3)     warto wybrać dodatkowo jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
     
    4)     od dnia 12 marca 2020 (od godz. 12:00)  do dnia 25 marca 2020 (do godziny 12:00), w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
     
    5)     zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy. Jest również możliwość złożenia wniosku za pomocą profilu zaufanego; skan wniosku i wymaganych załączników należy wysłać na adres mail szkoły: spzalubice@radzymin.pl.
     
    6)     w dniu 17 kwietnia 2020 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki zostało zakwalifikowane dziecko;
     
    7)     do dnia 5 maja do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli za pośrednictwem systemu internetowego;
     
    8)     rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.
     
     
    KRYTERIA REKRUTACJI
     
    O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.
     
    Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
    • Wielodzietność rodziny kandydata.
    • Niepełnosprawność kandydata.
    • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
    • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
    • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
    • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
    • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
    Kryteria samorządowe – wynikające z Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r.
    • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin.
    • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
    • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
    • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
    • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
    • Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci.
    POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW
     
    Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą zaznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej  https://radzymin.rekrutacje.edu.pl/.