• Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
      

     14, 15 września 2020 r. 
     - omówienie organizacji pracy szkoły
     - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
     - zapoznanie z planem wychowawczym klasy
     - zapoznanie z warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego
     - wybory do Rady Rodziców
     - ustalenie planu wycieczek klasowych
      
     16, 17 listopada 2020 r. 
     - powiadomienie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji uczniów

     - zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

       
     11, 12 stycznia 2021 r. >>> przeniesione na 1,2 lutego
     - przedstawienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania za I półrocze
     - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze
     - sprawy różne dotyczące danej klasy

      
     15, 16 marca 2021 r. 
     - zapoznanie rodziców z wynikami nauczania, zachowania i frekwencji uczniów
     - sprawy bieżące danej klasy
       

     24, 25 maja 2021 r. 

     - powiadomienie rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach rocznych