• Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 

     

    11, 12 września 2023 r.

    - spotkanie ogólne poświęcone organizacji zajęć wdż,

    - omówienie organizacji pracy szkoły,

    - informacja nt. wymagań edukacyjnych,

    - zapoznanie z warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego,

    - zapoznanie z planem wychowawczym klasy,

    - wybory do Rady Rodziców,

    - ustalenie planu wycieczek klasowych;


    13, 14 listopada 2023 r.
    - powiadomienie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji uczniów,

    - zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

     
    8, 9 stycznia 2024 r.
    - przedstawienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania za I półrocze,
    - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze,
    - sprawy różne dotyczące danej klasy.


    11,12 marca 2024 r.

    • powiadomienie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji uczniów,

     

    3, 4 czerwca 2024 r.

    • powiadomienie rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach rocznych;