• Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 
     

     12, 13 września 2022 r. 
    - omówienie organizacji pracy szkoły, 
    - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
    - zapoznanie z planem wychowawczym klasy, 
    - zapoznanie z warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego, 
    - wybory do Rady Rodziców, 
    - ustalenie planu wycieczek klasowych; 
     
    14, 15 listopada 2022 r. 
    - powiadomienie rodziców o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji uczniów, 

    - zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; 

      
    30, 31 stycznia 2023 r. 
    - przedstawienie wyników nauczania, frekwencji i zachowania za I półrocze, 
    - podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze, 
    - sprawy różne dotyczące danej klasy. 

     
      

    29, 30 maja 2023 r. 

    •   powiadomienie rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach rocznych;