• Święto Szkoły

      21.03.2022

      W piątek, 4 marca, odbyły się obchody Święta Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach, upamiętniające 80. rocznicę powstania Armii Krajowej.

      W tym szczególnym dniu zaszczycili nas swą obecnością licznie przybyli goście:

      Elżbieta Darka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie

      Krzysztof Dobrzyniecki – Zastępca Burmistrza Radzymina

      Zbigniew Jabłoński - Radny Rady Miejskiej w Radzyminie

      Katarzyna Stokowska - Radna Rady Miejskiej w Radzyminie

      Mirosław Widlicki - Prezes Okręgu Warszawa – Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

      Jan Wnuk - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina

      Anna Grzegorek i Adam Roszkowski - Członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Radzymina

      Krzysztof Czuba - Kierownik Biura Oświaty w Radzyminie

      Bernadetta Stwora Dyrektor Szkoły Branżowej w Radzyminie

      Hanna Baryłka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie

      Renata Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - im. Marii Konopnickiej w Słupnie

      Barbara Moczulska- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie

      Wiesława Świeczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie

      Marta Bajor Dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

                  Uroczystości towarzyszyły także Poczty Sztandarowe Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK oraz radzymińskiego Obwodu AK „Rajski Ptak”.

              Punktem kulminacyjnym wydarzenia było przedstawienie pt. „Pamiętamy o Was” zorganizowane pod czujnym okiem pań: Katarzyny Brzozowskiej, Małgorzaty Milewskiej, Iwony Rogulskiej i Katarzyny Świerżewskiej. Aktorzy przybliżyli, a niektórym przypomnieli, historię powstania Armii Krajowej. Nie zabrakło głębokich słów, poruszających tekstów, wzniosłych pieśni oraz wyjątkowej scenografii. Całokształt niejedną osobę doprowadził do wzruszenia. Ukratkiem ocierane łzy, były tylko dowodem na wspaniałe przygotowanie i dojrzałość uczniów biorących udział w przedstawieniu. W całej sali było czuć wzniosłość chwili, patetyzm oraz patriotyzm.

      Następnie pani dyrektor Magdalena Sycik wygłosiła okolicznościowe przemówienie, po czym oddała głos przybyłym gościom. Przemawiali: p. E. Darka, p. K. Dobrzyniecki, p. Zbigniew Jabłoński, p. M. Widlicki, p.  J. Wnuk.

                  Pani dyrektor ogłosiła oficjalne otwarcie wystawy plenerowej poświęconej dziejom Armii Krajowej i losom radzymińskich Żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak”, którego symbolicznie przecięciem szarfy dokonali Burmistrz Krzysztof Dobrzyniecki i Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Monika Rosłon.

      Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie i rozdanie nagród i dyplomów dla laureatów i wyróżnionych uczestników w Gminnym Konkursie z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, organizowanym przez naszą szkołę, nad którym patronatu udzielił Burmistrz Radzymina. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie kartki pocztowej lub znaczka pocztowego upamiętniających 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. Na konkurs wpłynęło ponad 120 prac ze wszystkich szkół podstawowych w Gminie Radzymin. Nagrodzone projekty zostały wydrukowane i w formie kart pocztowych rozesłane do szkół noszących imię Armii Krajowej w Polsce.

     • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

      14.03.2022

      Rekrutację do naszego przedszkola, tak jak do wszystkich gminnych placówek koordynuje Burmistrz Radzymina. Miejsca dla dzieci są przewidziane w:

      • przedszkolach samorządowych,
      • szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
      • przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

      Wnioski o przyjęcie do przedszkola można rejestrować od 8 marca 2022 r. (od godz. 12:00) do 28 marca 2022 r. (do godz. 12:00), informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są dostępne na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/.

      Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

      UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

       

      Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2016), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

      Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2016) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

      Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

      RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2022 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

      1. Wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
      2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
      3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
      4. od dnia 8 marca 2022 (od godz. 12:00)  do dnia  28 marca 2022 (do godziny 12:00), w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
      5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
      6. najpóźniej do dnia 28 marca 2022 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
      7. w dniu 22 kwietnia 2022 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
      8. do dnia 28 kwietnia 2022 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
      9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

       

      KRYTERIA REKRUTACJI

      O kolejności zakwalifikowania do poszczególnych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach będą decydowały powołane w każdej placówce komisje rekrutacyjne. Podstawą  tych decyzji będzie przekazana przez rodziców we wniosku informacja o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji.

      Kryteria ustawowe – wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 z późn. zm), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

      • Wielodzietność rodziny kandydata.
      • Niepełnosprawność kandydata.
      • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
      • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
      • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
      • Samotne wychowywanie kandydata  w rodzinie.
      • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      Kryteria samorządowe – wynikające z Uchwały nr 23/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r.

      • Oboje lub jeden rodzic kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Radzymin.
      • Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku).
      • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku lub naukę w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
      • Kandydat, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
      • Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje jednocześnie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny wskazany na pierwszym miejscu we wniosku.
      • Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci.

      POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

      Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą zaznaczyć w systemie rekrutacji. Dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie. Jednak aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/.