• Ekologiczny pokaz mody w wykonaniu klasy 3a i 3b

      15.03.2021

      Uczniowie kl. 3a i 3b wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali w piątek bardzo kreatywny pokaz mody. 

      W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas: III a i III b realizują Międzynarodowy Projekt ,,Czytam z klasą’’.

      Jednym z zadań do wykonania było zorganizowanie Ekologicznego Pokazu Mody. Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością w tworzeniu swoich strojów i wcielaniu się w różne postacie.

      Przy okazji ciekawej nauki doświadczyli świetnej zabawy pełnej radości i uśmiechu.

     • Organizacja nauczania hybrydowego w kl. I-III w dn.15-28.03.2021

      12.03.2021

      Od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie.

      Zarządzenie nr 12/2021

      Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach

      z dnia 12.03.2021r.

      w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

      od dnia 15.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r.

       

      Na postawie:

      §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U 2020, poz.1166)

      rozporządzenia MEN z dn. 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.1394) z późniejszymi zmianami

      rozporządzenia MEiN z dn. 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

       dyrektor zarządza, co następuje:

      § 1

      Od dnia 15.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r. z powodu zwiększającej się liczby osób zakażonych koronowirusem COVID-19 w województwie mazowieckim, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wprowadza się nauczanie hybrydowe w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

       

      § 2

      Podczas nauczania hybrydowego organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

      • W tygodniu od 15.03 do 19.03.2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie klasy 1b, 2b i 3b w systemie dwuzmianowym wedle obowiązkowego tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. Uczniowie klasy 1a, 2a i 3a w tym okresie będą mieć nauczanie zdalne zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora szkoły (załącznik nr 1)
      • W tygodniu od 22.03 do 26.03.2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie klasy 1a, 2a i 3a w systemie dwuzmianowym wedle obowiązkowego tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. Uczniowie klasy 1b, 2b i 3b w tym okresie będą mieć nauczanie zdalne zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora szkoły (załącznik nr 2)

       

      § 3

      Na terenie szkoły uczniów obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego (zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych, dezynfekcja rąk).

      § 4

      W okresie nauczania hybrydowego świetlica szkolna sprawuje opiekę wyłącznie nad uczniami uczęszczającymi na zajęcia stacjonarne.

      § 5

      W okresie nauczania hybrydowego w szkole wydawane są posiłki tylko dla uczniów uczęszczających na zajęcia stacjonarne. Posiłki są wydawane w godzinach 11.00- 12.00 w III turach – dla każdej klasy oddzielnie. Między turami pomieszczenie do wydawania posiłków jest dezynfekowane.

      § 6

      Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

       

      §7

      Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem. Uczniowie korzystają z biblioteki grupowo, pod opieką wychowawcy w terminie ustalonym z bibliotekarzem.

       

      § 8

      Praca pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, logopedy szkolnego pozostaje bez zmian.

       

      § 9

      Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywający naukę zdalną, na wniosek rodzica, mają prawo do nauki stacjonarnej pod opieką nauczyciela wspomagającego.

      § 10

      Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych, by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, na wniosek rodzica, mogą brać udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy i rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora placówki.

       

      § 11

      Nauczanie zdalne odbywa się poprzez platformę Microsoft Teams w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych zarówno obowiązkowych, jak i wynikających z opinii PP lub orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas nauczania zdalnego w klasach I-III obowiązują zasady oceniania i sprawdzania frekwencji zapisanie w Statucie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach oraz w załączniku nr 6 zarządzenia nr 28/2020 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach.

      § 12

      W klasach IV-VIII kontynuowane jest nauczanie zdalne wedle wcześniejszych zapisów zarządzenia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach.

       

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.03.2021 r.

       

      Dyrektor ZSP w Starych Załubicach

      Magdalena Sycik

       

      W załączeniu harmonogramy pracy dla klas 1a, 2a i 3a - plan jest już naniesiony do dziennika elektronicznego. 

      (harmonogramy dla klas 1b, 2b i 3b umieścimy w poniedziałek)

       

       

     • Konkurs plastyczny „Postać bajkowa”

      11.03.2021

      Konkurs plastyczny

      Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny pt. „Postać bajkowa”.

      Regulamin konkursu

      1. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać z bajki np. Czerwonego Kapturka, Calineczkę, Kota w butach, Kubusia Puchatka itp.

      2. Technika – witraż z bibułek.

      3. Format - A4 ( kartka z bloku) lub większy.

      4. Pracę należy podpisać: imię, nazwisko i klasa lub dołączyć karteczkę z danymi ucznia.

      5. Gotowe prace należy składać w bibliotece szkolnej do 10 marca 2021r.

      Zwycięzcy otrzymają nagrody.

       

      Technika wykonania witrażu

      1. Narysuj postać z bajki na kartce z bloku i ramkę przy krawędziach kartki. Dorysuj linie, które połączą postać z ramą kartki.

      2. Podwój kontury rysunku.

      3. Wytnij kontury i pomaluj na czarno.

      4. Przyłóż kontur do bibułki i odrysuj wybrane pole, które chcesz podkleić. Wytnij bibułkę poza odrysowaną linią. Przyklej wyciętą bibułkę do konturu od spodu witraża.

      5. Tak postępuj z każdym polem, aż wykleisz cały witraż ( wyklejamy na spodniej stronie).

      6. Oczy, usta, nos postaci możesz dorysować flamastrem.

       

     • NAJŁADNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA

      11.03.2021

      KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

       

      1. Celem konkursu jest :

      • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową,

      • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej,

      • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci.

       

      2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV- VIII Szkoły Podstawowej w Starych Załubicach.

       

      3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

      Technika wykonania –materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, bibuła, wstążki, itp.

      UWAGA! Fabrycznie wykonane, gotowe palmy nie będą brane pod uwagę.

       

      4. Gotowe prace opatrzone metryczką (imię, nazwisko i klasa) proszę dostarczyć do 19.03.2021r.

       

      Uczniowie klas I – III przynoszą prace do pani Marty Rybak i pani Katarzyny Jernaś.

      Uczniowie klas IV – VIII pozostawiają palmy w holu szkolnym w pudełku.

       

      5. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, estetyka i ogólne wrażenia artystyczne.

      6.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 24 marca 2021 r.

      7.Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych przy realizacji konkursu tj. umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez szkołę - na stronie internetowej, profilu Facebook, oraz na zaakceptowaniu powyższego regulaminu.

      Organizatorzy konkursu:

      katechetka pani Marta Rybak

      pani Katarzyna Jernaś

       

       

       

     • Zebrania z rodzicami

      09.03.2021

      15 i 16 marca zapraszamy rodziców na spotkania online z wychowawcami. Zebrania odbędą się na Teamsach według poniższego harmonogramu.

      15 marca godz. 18.00 - klasy I-III (z wyjątkiem klasy IIb)

      16 marca godz. 18.00 - klasa IIb i klasy IV-VIII

       

      Prosimy o logowanie się do aplikacji Teams za pośrednictwem kont uczniowskich i dołączenie do spotkań ustawionych w zespołach wychowawczych.

       

      Magdalena Sycik

      dyrektor ZSP w Starych Załubicach

       

     • Trwa rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radzymin

      01.03.2021

      Przypominamy, że od dnia 25 lutego 2021 r. (od godz. 12:00) do 10 marca 2021 r. (do godziny 12.00) trwa okres rejestrowania dzieci poprzez elektroniczny system wspomagania rekrutacji do przedszkoli (przez https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/) i składania w przedszkolach podpisanych wniosków.

      Uwaga Rodzice przyszłorocznych przedszkolaków!

      (dotyczy tylko dzieci, które obecnie nie uczęszczają do przedszkola)

      Od dnia 25 lutego 2021 r. (od godz. 12:00) do 10 marca 2021 r. (do godziny 12.00) rodzice ubiegający się o przyjęcie w roku szk. 2021/22 dziecka do przedszola mają  możliwość rejestrowania dzieci poprzez elektroniczny system wspomagania rekrutacji do przedszkoli (przez https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/) i składania w przedszkolach lub szkołach podpisanych wniosków.

      Rekrutacja dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Radzymin jest prowadzona przez niżej wymienione przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wszystkie oferowane miejsca są całodzienne:

       Grupa 3-latków

      - 25 miejsc w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie,

      - 50 miejsc w Przedszkolu nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie,

      - 21 miejsc w Publicznym Przedszkolu Calineczka w Słupnie,

      - 8 miejsc w Publicznym Przedszkolu Czary Mary w Radzyminie,

      - 34 miejsca w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie,

      - 16 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika w Radzyminie,

      - 28 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie,

      - 18 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,

      - 13 miejsc w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Pluszowy Miś w Radzyminie,

      - 18 miejsc w Publicznym Przedszkolu TEDDY w Starym Dybowie,

      - 20 miejsc w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej -Szczepankowskiej w Słupnie,

      - 25 miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Załubicach.

      Grupa 3 i 4-latków

      - 42 miejsca w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie,

      - 15 miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem,

      - 12 miejsc w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie.

       

      Grupa 4-latków

      - 23 miejsca w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie,

      - 10 miejsc w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie,

      - 7 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie,

      - 10 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,

      - 4 miejsca w Publicznym Przedszkolu Wyspa Malucha w Radzyminie,

      - 7 miejsc w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej -Szczepankowskiej w Słupnie.

       

      Grupa 4 i 5-latków

      - 10 miejsc w Publicznym Przedszkolu Czary Mary w Radzyminie,

      - 10 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika w Radzyminie,

      - 5 miejsc w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie.

       

      Grupa 5-latków

      - 4 miejsca w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie,

      - 3 miejsca w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie,

      - 12 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan w Radzyminie,

      - 7 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,

      - 6 miejsc w Publicznym Przedszkolu Wyspa Malucha w Radzyminie.

       

      Grupa 5 i 6-latków

      - 9 miejsc w Publicznym Przedszkolu Małego Kopernika nr 2 w Radzyminie,

      - 14 miejsc w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie.

       

      Grupa 6-latków

      - 1 miejsce w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie,

      - 1 miejsce w Przedszkolu nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie,

      - 2 miejsca w Publicznym Przedszkolu Kraina Przedszkolaka w Radzyminie,

      - 8 miejsc w Przedszkolu Publicznym Piotruś Pan-Nibylandia w Radzyminie,

      - 3 miejsca w Publicznym Przedszkolu Wyspa Malucha w Radzyminie.

       

      Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

       

      RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2021 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

      1. 15 lutego 2021 r. wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
      2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
      3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
      4. od dnia 25 lutego 2021 (od godz. 12:00)  do dnia  10 marca 2021 (do godziny 12:00), w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
      5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
      6. najpóźniej do dnia 10 marca 2021 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
      7. w dniu 26 marca 2021 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
      8. do dnia 14 kwietnia 2021 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
      9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.

      Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie Gminy Radzymin: Szczegóły rekrutacji do przedszkoli

      Rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do Przedszkola w Starych Załubicach zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem: 22 761 71 22.

       

       

       

     • Pożegnanie

      22.02.2021

       " Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 

                    (…) Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić... 

                    (…) tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 

                    że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić" 

        

                                                                         Ks. J. Twardowski 

       

      Z głębokim żalem 25 lutego 2021 roku pożegnaliśmy panią Magdalenę Olejnik

      - wspaniałego człowieka, oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń uczniów naszej szkoły. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

      Wyrazy głębokiego żalu i współczucia składa Rodzinie i Bliskim cała społeczność szkolna. 

     • 16-19.02.2021 zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach I-III

      15.02.2021

      Szanowni Państwo,

      z uwagi na potwierdzony przypadek Covid-19 u jednego z naszych pracowników pedagogicznych, po otrzymaniu pozytywnej opinii PSSE w Wołominie oraz zgody organu prowadzącego zawieszam zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów klas I-III na okres 15-19.02.2021 r.

      Przez najbliższe cztery dni (16-19.02) zajęcia będą się odbywały zdalnie.Proszę, aby uczniowie logowali się na lekcje za pomocą aplikacji Teams. Obowiązuje obecny plan zajęć lekcyjnych.

      W razie problemów ze sprzętem do nauczania zdalnego, prosimy o kontakt z sekretariatem w godzinach 8.00-15.30

      Świetlica szkolna będzie w tych dniach dostępna dla dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z Covid-19.

      Z wyrazami szacunku

      Magdalena Sycik

      dyrektor ZSP w Starych Załubicach


      zarzadzenie.pdf

     • Jak to było w załubickiej szkole 100 lat temu...

      14.02.2021

      Z okazji tegorocznego Święta Szkoły chcieliśmy Was zaprosić w sentymentalną podróż w czasie. Dzięki uprzejmości pani Anny Wojtkowskiej możemy się z Wami podzielić zapiskami, opisującymi życie uczniów szkoły w Starych Załubicach sprzed prawie 100 lat.

      W 1928 roku kierowniczką szkoły w Załubicach była Natalia Kwapiszewska a uczniami m.in. Tadeusz i Hieronim. Dziś na łamach swoich książek dzielą się z nami wspomnieniami z tamtego okresu.

      Tadeusz Dąbrowski:. „Z rana, przed godziną ósmą, gdy ze wszystkich stron zbliżali się do szkoły uczniowie, słychać było charakterystyczny gruchot. To grzechotały »kalaty«, czyli tornistry wykonane na ogół przez rodziców z cienkich deseczek, zaopatrzone w haczyk lub zameczeki parciane albo skórzane ramiączka. Wewnątrz znajdował się drewniany piórnik dłubany z jednego kawałka drewna z zasuwanym wiekiem albo w postaci skrzyneczki z wieczkiem na zawiasach. W piórniku, w odpowiednich przedziałkach, znajdowały się: drewniana obsadka, stalówki – rondówka do grubego pisania, krzyżówka, nazywana popularnie krzyżykiem i serek, którym można było robić zgrubienia i ozdobne zawijasy przy literach, ołówek i gumka; najlepsze były gumki »myszka«, które produkował pan Rayzacher w swojej fabryczce pod Warszawą. Do tego dochodziły podręczniki do poszczególnych przedmiotów, a u pierwszoklasistów obowiązkowo tabliczka, rysik do pisania i szmatka do zmazywania. Początkowo trzeba było nosić także kałamarz z atramentem, później jednak wprowadzono kałamarze w szkole. W ławkach wiercono otwory, w które wstawione były szklane, specjalnego kształtu pojemniki na atrament. O dobry atrament było trudno; ten, który nabywaliśmy w Radzyminie był wodnisty, łatwo spływał po stalówkach, robił dużo kleksów. Starsi znali jeszcze technologię domowej produkcji galasówki – atramentu z narośli na liściach dębu. Kiedy kilku uczniów z pełnym wyposażeniem „kalatów” biegło na bosaka po polnej drodze, to hałas był głośniejszy, niżby jechały wozy po radzymińskim bruku”.

      Uczniowie lubili wycieczki po okolicy, występy w „komedyjkach”, a najbardziej wycieczki historyczno-patriotyczne do Warszawy, Krakowa, Wieliczki i jazdę pociągiem w tzw. wagonach pulmanowskich. Po zwiedzeniu miasta i jego zabytków, historia i rzeczywistość wirowały im w głowach. Powracając do swojej wioski czuli się „jak orły powracające do gniazda z dalekiego lotu, dumni, pewni siebie – obywatele świata”.

      W Warszawie zwiedzali Stare Miasto, Zamek Królewski, gdzie urzędował Prezydent. Tadeusza frapowały najbardziej Łazienki, a głównie Belweder, w którym mieszkał Piłsudski. Po latach, napisał: „Wciąż miałem nadzieję, że Go ujrzę przed Belwederem, w mundurze, z szaro-niebieską szarfą przez pierś. W takim właśnie mundurze był przedstawiony Marszałek na portrecie zawieszonym na głównej ścianie klasy. Codziennie wzrok mój przyciągały jego krzaczaste brwi, epolety i szary mundur z Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Byłem bardzo dumny, że jest Marszałkiem Polski, że możemy się nim szczycić, ku zazdrości innych państw Europy czy nawet świata. Przy nim jakże skromnie prezentował się wiszący obok portret Prezydenta Mościckiego. Czarno ubrany pan nie rozpalał dziecięcej wyobraźni”.

      Na przerwach uczniowie grali w dwa ognie, w palanta piłeczką – lanką, bawili się w czarnego luda, w berka, chodzi lisek koło drogi, grali w klipę i piłkę nożną „szmaciankę”. „Dziewczęta grały w skuśki – odbijając piłeczkę od ściany, bawiły się skakanką. Chłopcy toczyli kółka, najczęściej z fajerek, strzelali z procy i łuku, grali w guziki, w stalówki, a na łąkach królowała gra w nóż, z sakramentalnym: paluszek, piąstka, bródka, główka itp. Niektórzy doszli w tej dziedzinie do cyrkowego sztukmistrzostwa”.

      W Załubicach była szkoła „spółka” oraz izba wynajęta u pana Adamskiego, zwanego Urysiem. Był tam też sklepik, w którym kupowano tzw. mydło i powidło. Ale najlepsze zakupy były u Żyda, który przyjeżdżał co jakiś czas i za szmaty, produkty rolne oraz nabiał sprzedawał garnki, materiały i tzw. galanterię. Raz pozostawił wóz z koniem bez opieki i wybrał się pieszo z towarem na koniec wsi. Chłopcy, dla zabawy, wyjmowali patykami smar z osi kół i smarowali konia. Nim przyszedł Żyd, zamiast konia stała zebra. Krzyku było co nie miara.

      Szkoła była kochana, ale dyscyplina szkolna sroga i konsekwentna. Gdy słowa przywołujące do porządku nie skutkowały, nauczyciel brał za ucho z zakręceniem lub bez. Następnie była łapa mokrą lub suchą linijką. Było stanie lub klęczenie w kącie, była koza, czyli zostawanie po lekcjach. Dla nieuków była jeszcze ośla ławka i wielokrotne przepisywanie nieodrobionych lekcji. Zdarzały się jednak wypadki stosowania kar niedozwolonych.(…)

      Na podstawie książki Tadeusza Dąbrowskiego „Żółte kaczeńce czerwone jak maki”.

      W latach 1928-1932, zimą Natalia Kwapiszewska – kierowniczka szkoły w Załubicach przyjmowała do szkoły dzieci cygańskie, które wspólnie ze swoimi rodzinami mieszkały w stodołach, chroniąc się przed mrozem. W szkole dzieci ogrzały się, a nawet dostawały codziennie łyżkę tranu zagryzanego kawałkiem chleba z solą, ale niewiele się uczyły. Wiedziały, że tuż przed wiosną ruszą z taborem w świat. Natomiast mali mieszkańcy wsi codziennie zakładali „kalaty” na plecy i spieszyli do szkoły. Ale im także zdarzały się „niezbyt chwalebne chwile” – żarty i wagary.

      W 1930 roku uczniowie załubickiej szkoły powszechnej – a wśród nich Hieronim Teodor Wyszyński – pojechali na wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. Pan Wyszyński wspomina: „Była to dla nas, dzieci, prawdziwa wyprawa, jechaliśmy po raz pierwszy pociągiem dalekobieżnym z miękkimi siedzeniami, wydawał się nam bardzo luksusowy. W czasie wycieczki jeden nocleg mieliśmy w jakimś klasztorze pod Krakowem. Pamiętam, że kolega odkrył na zapleczu pomieszczenia, gdzie spaliśmy, magazyn różnych starych rupieci. Znalazł tam głowę pochodzącą z jakiejś rzeźby, pustą w środku. W nocy nałożył ją sobie na głowę i wszedł do sali, gdzie spały dziewczęta. Pisk i krzyk, jaki się wtedy podniósł, postawił na nogi cały klasztor. Kolega uciekł z powrotem do naszej sali, ale pech chciał, że nie mógł uwolnić głowy. Przyszedłem mu z pomocą i gdy wreszcie zdjąłem tę rzeźbę weszła kierowniczka, pani Natalia Kwapiszewska. Na nic się zdały wszelkie tłumaczenia, stałem się współwinnym całego zamieszania. Od tego czasu pani Kwapiszewska zabroniła nam obu oddalać się od siebie nawet na krok. Wycieczka to było przede wszystkim zwiedzanie i podziwianie niezwykłych, zabytkowych budowli. Zapamiętałem, że zwiedzaliśmy Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, Kościół »na Skałce«, spacerowaliśmy po ulicach. Wielkie wrażenie zrobiła też na nas kopalnia soli w Wieliczce. Z otwartymi buziami podziwialiśmy rzeźby wykute w soli. Były też i zupełnie prozaiczne wspomnienia – kąpiel w zimnej jak lód wodzie w Prądniku. Po powrocie do domu zdawałem całej rodzinie szczegółową relację z tego, co zobaczyłem. Pamiętam, z jaką uwagą i podziwem słuchała mojej opowieści najmłodsza siostra Anielcia.

      (…) Kiedyś pani Kwapiszewska zabrała nas na wycieczkę po okolicy Załubic, mieliśmy obserwować jak ziemia budzi się wiosną do życia po ciężkiej zimie. Wpadłem na pomysł, żeby napisać wypracowanie wierszem. Pamiętam, myślałem wtedy, że w wierszu najważniejsze jest to, żeby się rymowało. Dumny z siebie odczytałem swoje wypracowanie na lekcji. Pani Kwapiszewska pochwaliła mnie i postawiła piątkę. Po lekcjach zabrała mnie do siebie, zaczęliśmy rozmawiać o poezji, wytłumaczyła mi jak są skonstruowane wiersze i dawała przykłady. Rozmowa ta spowodowała, że zacząłem interesować się poezją, a w końcu autentycznie ją pokochałem i uczuciu temu pozostałem wierny do dzisiaj. Przez całe swoje życie, nawet w najtrudniejszych chwilach, uciekałem do poezji, znajdowałem w niej pocieszenie i siłę do działania.

      Zapamiętałem też niezbyt chwalebne dla mnie chwile związane ze szkołą. Chyba w trzeciej klasie zacząłem zaczytywać się w powieściach Karola Maya i Indianach. Apacze, Winnetou i Old Sheterhand stali się moimi ulubionymi bohaterami. Skrzyknąłem grupę kolegów i zaczęliśmy bawić się w Indian. Zabawa pochłaniała nas bez reszty. Szliśmy niby do szkoły, później skręcaliśmy w las i tu zaczynał się »świat czerwonoskórych«, nasza Rządza zamieniała się w Missisipi, łąki Koźlichy w prerie. Robiliśmy łuki i strzały, budowaliśmy wigwamy. Buszowaliśmy po lasach i łąkach, tropiąc zawzięcie złe »blade twarze« i organizując zasadzki. Nasi rodzice dziwili się, że giną gdzieś kury i posądzali o to lisy. Tymczasem zdobytą w ten sposób »dziczyznę« piekliśmy na ognisku lub sposobem indiańskim w glinie. Podobnie przyrządzaliśmy ryby złowione przez nas w Rządzy. Pamiętam, jak kiedyś łowiąc ryby rękami, złapałem piżmaka. Zwierzak wyglądem przypominający szczura ugryzł mnie w rękę, a ja z obrzydzeniem odrzuciłem go daleko na łąkę. Od tego czasu przestałem łapać ryby rękami w wykrotach i jamach nadbrzeżnych.

      Nasze zabawy w Indian trwały ponad miesiąc. Koledzy zabawy zmieniali się – jedni raz szli do szkoły, innym razem bawili się, tylko ja byłem zawsze »na wojennej ścieżce«. Nie wiadomo jak długo jeszcze bylibyśmy »czerwonoskórymi «, gdyby nie pani Kwapiszewska. Jak wszyscy nauczyciele wiedziała, że już długo nie przychodzę do szkoły, że dzieci mówią, że jestem ciężko chory. Zaniepokojona postanowiła odwiedzić »chorego« ucznia. Wsiadła na rower i przyjechała do naszego domu – wszystko się wydało. Wróciłem wtedy jak zwykle »ze szkoły« zdziwiłem się, że mama nic nie mówi, nie pyta się jak mi poszło w szkole. Za stołem siedział ojciec, chociaż powinien być raczej w polu, był jakiś poważny, sztywny, wyprostowany. Po dłuższej chwili denerwującego milczenia zapytał: – Heniu, jak tam w szkole? – Wszystko w porządku – odpowiedziałem. Ojciec spokojnie, nie podnosząc głosu przywołał mnie do siebie, kazał się pochylić i otrzymałem kilka solidnych, ojcowskich pasów. Musiałem wszystko opowiedzieć – co robiłem i dlaczego. Moja fascynacja Indianami trwała ponad miesiąc i miała miejsce przed końcem roku szkolnego, groziło mi pozostanie na drugi rok w tej samej klasie. Ojciec poszedł ze mną do pani Kwapiszewskiej i zapytał, jakie mam szanse na przejście do następnej klasy. Kierowniczka powiedziała, że dotychczasowe oceny umożliwiają mi zdanie, ale ona uważa, że mam zbyt duże braki, które będą mi ciążyły przez następne lata nauki. Ojciec zgodził się z panią Kwapiszewską i powtarzałem klasę trzecią”.

      Każde zakończenie roku było wydarzeniem radosnym, ale pozostawiało jakiś cień żalu, że to już minęło”.

      Na podstawie książki Hieronima Teodora Wyszyńskiego „Historia jednego życia”, Warszawa 2006.

       

       

      autor: Anna Wojtkowska

      Artykuł pochodzi z portalu dawny.pl

     • Podsumowaliśmy I półrocze!

      10.02.2021

      Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym podsumowaliśmy I półrocze bieżącego roku szkolnego. Wiemy jedno nie było łatwo, ale mamy sukcesy!

      Z pewnością I półrocze było dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, rodziców jak i dla nauczycieli. Dużą część czasu spędzaliśmy przy komputerach ucząc się zdalnie. Nasza szkoła przeniosła się do wirtualnego świata Internetu i Teamsów. Bywały chwile zwątpienia, czasem emocje sięgały zenitu, ale dziś wiemy jedno: przez ostatnie miesiące nauczyliśmy się naprawdę dużo. Nasze umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami wzrosły do imponujących rozmiarów.

      Dziękuję za wytrwałość i sumienność i gratuluję sukcesów.

       

      Magdalena Sycik

      dyrektor ZSP w Starych Załubicach

       

      A oto krótkie podsumowanie naszych wyników:

      Wśród naszych uczniów 34 osoby uzyskały średnią co najmniej 4,75, w tym aż 18  wypracowało średnią 5,00 i wyżej. Najwyższą średnią w szkole 5,79 uzyskał uczeń klasy 7a. Gratulujemy!

      Możemy poszczycić się dobrymi ocenami zachowania oraz dość wysoką frekwencją.

      Całe półrocze stacjonarnie pracowała nasza szkolna biblioteka. Przez ten czas uczniowie wypożyczyli tu 812 książek - średnio 16 dziennie. Średnia wypożyczeń na ucznia wyniosła 2,8 książki.

       

      Najaktywniejsze klasy         Średnia w klasie

       

      • Kl. III a – 101 książek,           5,3 książki,​

      • Kl. I b – 85 książek,               3,8  książki​

      • Kl. IIIb – 60 książek.              3,2 książki​

      Najaktywniejsi czytelnicy​:

       

      • Maja Wasilewska, kl.Ib,​

      • Aleksandra Milewska, kl.IIb,​

      • Wiktoria Sokołowska, IIIb.​

     • Ósmoklasisto, znamy już terminy rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych

      29.01.2021

      MEiN ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
      • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
      • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
      • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
      • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
      • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
      • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

       

     • Spotkania z rodzicami

      27.01.2021

      1 i 2 lutego odbędą się spotkania z rodzicami. Również tym razem będą one miały formę zdalnych spotkań, przeprowadzanych na Teams.

      Zebrania będą się odbywały według harmonogramu:

      1 lutego godz. 18.00 - klasy I-III

      2 lutego godz. 18.00 - klasy IV-VIII


      Prosimy o logowanie się do aplikacji Teams za pośrednictwem kont uczniowskich i dołączenie do spotkań ustawionych w zespołach wychowawczych.

      Magdalena Sycikdyrektor ZSP w Starych Załubicach

     • Psycholog szkolny radzi

      26.01.2021

      Droga Uczennico, drogi Uczniu, jeśli masz problemy, pamiętaj, że zawsze możesz zgłosić się do szkolnego psychologa.

      Droga Uczennico, Drogi Uczniu,

      - jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

      - nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,

      - masz kłopoty rodzinne,

      - chcesz porozmawiać o swoich problemach, o tym co Cię denerwuje,

      - masz trudności z nauką,

      - masz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,

      - wiesz o problemach przyjaciół, bliskich, ale nie wiesz  jak im pomóc,

      - chcesz podzielić się swoim sukcesem  oraz  chcesz porozmawiać o czymś nowym, trudnym, stresującym,

      - masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić,

      - jesteś zainteresowany własnym rozwojem osobistym

      -zastanawiasz się nad tym, jak budować dobre relacje,

      - doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie),

      - doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny,

      - masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu,

      zgłoś się do mnie samodzielnie, bądź przez wychowawcę, nauczyciela czy rodzica -  zachęcam   jestem  tu także dla Ciebie :)

       

      Spotkania z psychologiem  dla uczniów w szkole:  

      poniedziałek:  godz.  11.45 – 12.45

      wtorek : godz. 10.30 – godz. 12.00

      czwartek : godz. 13.00 – 13.30

      konsultacje dla rodziców w szkole :

      czwartki godz. 14.30 – 15.30

      konsultacje dla rodziców w przedszkolu

      środy : 13.35 – 14.15

      Konsultacje z rodzicami dzieci ze szkoły i przedszkola będą się odbywać  po uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie szkoły.

      Zapraszam : Agnieszka Karnicka

     • Szkolny konkurs "Valentine's symbols"

      26.01.2021

      Cele konkursu:

      - rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,

      - poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli zakorzeniających się w kulturze polskiej,

      - dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi Święta Zakochanych,

      - nauka nazw symboli związanych ze Świętem Zakochanych w języku angielskim.

      Regulamin:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV- VIII Szkoły Podstawowej w Starych Załubicach.

      2. Celem konkursu jest własnoręczne wykonanie plakatu przedstawiającego walentynkowe symbole z podpisami w języku angielskim.

      3. Technika wykonania oraz format plakatów są dowolne.

      4. Zdjęcie plakatu proszę wysłać do 10.02.2021 r. na adres: agnieszka.kowalczyk@spzalubice.edu.pl (tylko za pośrednictwem usługi Outlook Office 365 z konta uczniowskiego)

      5. Jury oceni plakaty biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora, oraz poprawność językową.

      6. Spośród zebranych plakatów zostaną wyłonieni laureaci.

      7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.02.2021 roku.

       

      Organizatorzy :

      Agnieszka Kowalczyk

      Katarzyna Jernaś

      Samorząd Uczniowski

     • Szkolny konkurs "Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK"

      19.01.2021

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w szkolnym  konkursie pt. „Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK”

      Data 14 lutego przypomina o miłości. Warto pamiętać, że 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Armia wyjątkowa w skali nie tylko Polski, ale całego świata. Powstała właśnie z miłości – do Polski i do wolności.

      Celem konkursu jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i przypomnienie bohaterskiego dorobku Armii Krajowej. Upamiętnijmy w ten sposób rocznicę powstania Armii Krajowej, czyli Polaków, którzy swoje życie poświęcili dla miłości do ojczyzny. Pamiętajmy, że to Armia Krajowa dała nam drogowskaz, jak kochać Polskę, współcześnie - tu i teraz.


                  „Historia okrutnie zadrwiła z mojego pokolenia. Byliśmy pierwszymi urodzonymi w wolnej po 123. latach niewoli Polsce i osiągnąwszy dorosłość od razu musieliśmy zdać egzamin z  umiłowania ojczyzny.”

                                          Hieronim Teodor Wyszyński „Historia jednego życia"


      1. Organizator

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.


      2. Cele konkursu:

      - kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Armii Krajowej, - kształtowanie tożsamości narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynależności do narodu i państwa, - kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Armii Krajowej, - zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią.


      3. Uczestnictwo w Konkursie

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: - klasy I-III, - klasy IV-VIII.


      4. Zadanie uczestników konkursu

      Zinterpretowanie tematu, który brzmi: „Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK” i zaprojektowanie plakatu na ten temat.


      5. Wymagania techniczne dotyczące pracy:

      1. Wykonanie plakatu przy wykorzystaniu dowolnej techniki. 2.Plakat powinien zawierać hasło oraz elementy plastyczne lub graficzne. 3. Format pracy A3; 4. Jasny i czytelny przekaz; 5. Estetyka wykonania; 6. Uwzględnienie symboliki okresu.


      6. Zgłoszenia

      Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły, do dnia 05.02.2021 r. z dopiskiem - Konkurs-,,Bohaterowie AK”. Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka z informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa.


      7. Ocena prac nadesłanych na Konkurs

      Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja Konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem; innowacyjność; samodzielność wykonania pracy przez ucznia; walory artystyczne.


      6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  14.02.2021 r.      Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna na wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowych, a także zgodą autora oraz jego opiekuna na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.     • 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej

      15.01.2021

      Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wracają do stacjonarnej nauki, natomiast uczniowie kl. 4-8 nadal uczą się zdalnie. Lekcje dla nich odbywać się będą według "starego" planu na platformie Teams.

      Drodzy Rodzice uczniów klas 1-3,

      za pośrednictwem dziennika elektronicznego rozesłałam dziś wstępne informacje o zasadach i organizacji pracy szkoły od poniedziałku. Szczegółowe zasady (przydział szatni, sal czy korytarzy) wychowawcy omówią z uczniami na poniedziałkowych zajęciach.

      Od poniedziałku pracuje świetlica szkolna (godz. 7.00-17.00) i biblioteka (godziny pracy udostępnione w zakładce "biblioteka"). Wydajemy również obiady (uczniów rozpoczynających zajęcia o 11:40 zapraszamy na obiad o 11:30).

      Sekretariat szkoły pracuje według dotychczasowych zasad. 

      Pozostali uczniowie realizują lekcje zdalnie na platformie Teams według dotychczasowego planu. Wkrótce w aplikacji Teams przywrócimy pełny kalendarz spotkań.

      Ewentualnie zmiany w rozkładzie zajęć dodatkowych lub specjalistycznych nauczyciele ustalą z Państwem indywidualnie.

       

      Magdalena Sycik

      Dyrektor ZSP w Starych Załubicach

    • Zmiana planu lekcji dla klas I-III od 18.01.2021 r.
     • Zmiana planu lekcji dla klas I-III od 18.01.2021 r.

      13.01.2021

      Zgodnie z zapowiedzią od poniedziałku wracamy do stacjonarnego funkcjonowania klas I-III.

      W związku z wcześniejszymi ustaleniami oraz koniecznością dostosowania funkcjonowania szkoły z wytycznymi sanitarnymi od 18.01.2021 r. ulega zmianie plan lekcji.

      Plan jest już opublikowany w dzienniku elektronicznym.

       

      Od poniedziałku będzie w szkole funkcjonowała świetlica oraz biblioteka szkolna. Organizujemy również wydawanie obiadów. O szczegółach powiadomią w poniedziałek wychowawcy.

    • Wideospotkanie z uczniami i nauczycielami polonijnej szkoły z Nowego Jorku
     • Wideospotkanie z uczniami i nauczycielami polonijnej szkoły z Nowego Jorku

      14.12.2020

      Dnia 12 grudnia uczniowie z klas 3a oraz 3b wraz z panią dyrektor Magdaleną Sycik,  panią wicedyrektor Agnieszką Wroną oraz nauczycielkami: Beatą Skórą,  Katarzyną Jernaś oraz Agnieszką Kowalczyk wzięli  udział w spotkaniu on-line  z rówieśnikami  z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. św. Faustyny z Nowego Jorku.

       

      Nasi uczniowie przygotowali dla swoich rówieśników wiele pytań dotyczących zarówno kultury amerykańskiej, tradycji świątecznych, jak również ich szkoły. Niezwykłym momentem spotkania było wykonanie przez ucznia naszej szkoły Wiktora Paterka kolęd, które spotkały się z gorącym przyjęciem ze strony naszych zagranicznych przyjaciół.

      Uczniowie z Nowego Jorku również mieli wiele pytań odnośnie naszego kraju, pogody jak również codziennych aktywności.

      Mamy nadzieję, że to początek wspaniałej przyjaźni  😊

      Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Szkole im. Św. Faustyny odwiedźcie stronę internetową szkoły: https://www.swfaustynany.com/

                                                                                                           A. Kowalczyk