• Ósmoklasisto, znamy już terminy rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych

      29.01.2021

      MEiN ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
      • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
      • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
      • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
      • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
      • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
      • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

       

     • Spotkania z rodzicami

      27.01.2021

      1 i 2 lutego odbędą się spotkania z rodzicami. Również tym razem będą one miały formę zdalnych spotkań, przeprowadzanych na Teams.

      Zebrania będą się odbywały według harmonogramu:

      1 lutego godz. 18.00 - klasy I-III

      2 lutego godz. 18.00 - klasy IV-VIII


      Prosimy o logowanie się do aplikacji Teams za pośrednictwem kont uczniowskich i dołączenie do spotkań ustawionych w zespołach wychowawczych.

      Magdalena Sycikdyrektor ZSP w Starych Załubicach

     • Psycholog szkolny radzi

      26.01.2021

      Droga Uczennico, drogi Uczniu, jeśli masz problemy, pamiętaj, że zawsze możesz zgłosić się do szkolnego psychologa.

      Droga Uczennico, Drogi Uczniu,

      - jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

      - nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,

      - masz kłopoty rodzinne,

      - chcesz porozmawiać o swoich problemach, o tym co Cię denerwuje,

      - masz trudności z nauką,

      - masz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,

      - wiesz o problemach przyjaciół, bliskich, ale nie wiesz  jak im pomóc,

      - chcesz podzielić się swoim sukcesem  oraz  chcesz porozmawiać o czymś nowym, trudnym, stresującym,

      - masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić,

      - jesteś zainteresowany własnym rozwojem osobistym

      -zastanawiasz się nad tym, jak budować dobre relacje,

      - doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie),

      - doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny,

      - masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu,

      zgłoś się do mnie samodzielnie, bądź przez wychowawcę, nauczyciela czy rodzica -  zachęcam   jestem  tu także dla Ciebie :)

       

      Spotkania z psychologiem  dla uczniów w szkole:  

      poniedziałek:  godz.  11.45 – 12.45

      wtorek : godz. 10.30 – godz. 12.00

      czwartek : godz. 13.00 – 13.30

      konsultacje dla rodziców w szkole :

      czwartki godz. 14.30 – 15.30

      konsultacje dla rodziców w przedszkolu

      środy : 13.35 – 14.15

      Konsultacje z rodzicami dzieci ze szkoły i przedszkola będą się odbywać  po uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie szkoły.

      Zapraszam : Agnieszka Karnicka

     • Szkolny konkurs "Valentine's symbols"

      26.01.2021

      Cele konkursu:

      - rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,

      - poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli zakorzeniających się w kulturze polskiej,

      - dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi Święta Zakochanych,

      - nauka nazw symboli związanych ze Świętem Zakochanych w języku angielskim.

      Regulamin:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV- VIII Szkoły Podstawowej w Starych Załubicach.

      2. Celem konkursu jest własnoręczne wykonanie plakatu przedstawiającego walentynkowe symbole z podpisami w języku angielskim.

      3. Technika wykonania oraz format plakatów są dowolne.

      4. Zdjęcie plakatu proszę wysłać do 10.02.2021 r. na adres: agnieszka.kowalczyk@spzalubice.edu.pl (tylko za pośrednictwem usługi Outlook Office 365 z konta uczniowskiego)

      5. Jury oceni plakaty biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora, oraz poprawność językową.

      6. Spośród zebranych plakatów zostaną wyłonieni laureaci.

      7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.02.2021 roku.

       

      Organizatorzy :

      Agnieszka Kowalczyk

      Katarzyna Jernaś

      Samorząd Uczniowski

     • Szkolny konkurs "Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK"

      19.01.2021

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w szkolnym  konkursie pt. „Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK”

      Data 14 lutego przypomina o miłości. Warto pamiętać, że 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Armia wyjątkowa w skali nie tylko Polski, ale całego świata. Powstała właśnie z miłości – do Polski i do wolności.

      Celem konkursu jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i przypomnienie bohaterskiego dorobku Armii Krajowej. Upamiętnijmy w ten sposób rocznicę powstania Armii Krajowej, czyli Polaków, którzy swoje życie poświęcili dla miłości do ojczyzny. Pamiętajmy, że to Armia Krajowa dała nam drogowskaz, jak kochać Polskę, współcześnie - tu i teraz.


                  „Historia okrutnie zadrwiła z mojego pokolenia. Byliśmy pierwszymi urodzonymi w wolnej po 123. latach niewoli Polsce i osiągnąwszy dorosłość od razu musieliśmy zdać egzamin z  umiłowania ojczyzny.”

                                          Hieronim Teodor Wyszyński „Historia jednego życia"


      1. Organizator

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.


      2. Cele konkursu:

      - kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Armii Krajowej, - kształtowanie tożsamości narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynależności do narodu i państwa, - kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Armii Krajowej, - zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią.


      3. Uczestnictwo w Konkursie

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: - klasy I-III, - klasy IV-VIII.


      4. Zadanie uczestników konkursu

      Zinterpretowanie tematu, który brzmi: „Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK” i zaprojektowanie plakatu na ten temat.


      5. Wymagania techniczne dotyczące pracy:

      1. Wykonanie plakatu przy wykorzystaniu dowolnej techniki. 2.Plakat powinien zawierać hasło oraz elementy plastyczne lub graficzne. 3. Format pracy A3; 4. Jasny i czytelny przekaz; 5. Estetyka wykonania; 6. Uwzględnienie symboliki okresu.


      6. Zgłoszenia

      Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły, do dnia 05.02.2021 r. z dopiskiem - Konkurs-,,Bohaterowie AK”. Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka z informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa.


      7. Ocena prac nadesłanych na Konkurs

      Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja Konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem; innowacyjność; samodzielność wykonania pracy przez ucznia; walory artystyczne.


      6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  14.02.2021 r.      Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna na wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowych, a także zgodą autora oraz jego opiekuna na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.     • 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej

      15.01.2021

      Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wracają do stacjonarnej nauki, natomiast uczniowie kl. 4-8 nadal uczą się zdalnie. Lekcje dla nich odbywać się będą według "starego" planu na platformie Teams.

      Drodzy Rodzice uczniów klas 1-3,

      za pośrednictwem dziennika elektronicznego rozesłałam dziś wstępne informacje o zasadach i organizacji pracy szkoły od poniedziałku. Szczegółowe zasady (przydział szatni, sal czy korytarzy) wychowawcy omówią z uczniami na poniedziałkowych zajęciach.

      Od poniedziałku pracuje świetlica szkolna (godz. 7.00-17.00) i biblioteka (godziny pracy udostępnione w zakładce "biblioteka"). Wydajemy również obiady (uczniów rozpoczynających zajęcia o 11:40 zapraszamy na obiad o 11:30).

      Sekretariat szkoły pracuje według dotychczasowych zasad. 

      Pozostali uczniowie realizują lekcje zdalnie na platformie Teams według dotychczasowego planu. Wkrótce w aplikacji Teams przywrócimy pełny kalendarz spotkań.

      Ewentualnie zmiany w rozkładzie zajęć dodatkowych lub specjalistycznych nauczyciele ustalą z Państwem indywidualnie.

       

      Magdalena Sycik

      Dyrektor ZSP w Starych Załubicach

    • Zmiana planu lekcji dla klas I-III od 18.01.2021 r.
     • Zmiana planu lekcji dla klas I-III od 18.01.2021 r.

      13.01.2021

      Zgodnie z zapowiedzią od poniedziałku wracamy do stacjonarnego funkcjonowania klas I-III.

      W związku z wcześniejszymi ustaleniami oraz koniecznością dostosowania funkcjonowania szkoły z wytycznymi sanitarnymi od 18.01.2021 r. ulega zmianie plan lekcji.

      Plan jest już opublikowany w dzienniku elektronicznym.

       

      Od poniedziałku będzie w szkole funkcjonowała świetlica oraz biblioteka szkolna. Organizujemy również wydawanie obiadów. O szczegółach powiadomią w poniedziałek wychowawcy.